شرایط استفاده از گارانتی

تشک های مجموعه خانه تشک دارای گارانتی به مدت مشخص شده می باشند. برای اطلاع از زمان گارانتی انواع تشک به صفحه تشک مورد نظر مراجعه کنید.

شرایطی که گارانتی شامل می شود

در صورت گود افتادگی و یا شکستگی فنر تشک شامل گارانتی خواهد شد.

در صورت دفورمه شدن لبه های تشک، تشک شامل گارانتی خواهد شد.

شرایطی که گارانتی شامل آن نمی شود

پارگی یا کثیفی پارچه تشک شامل گارانتی نخواهد شد

در صورتی که کفه تخت شما به صورت شبکه یا شیار شیار باشد و تشک به این علت دچار مشکل شده باشد شامل گارانتی نخواهد شد.